შპს ,,საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი“ ბეჭდვა
ქ. ბათუმი, შავშეთის ქ. №29
+995 (222) 2 43 43; +995 (222) 2 26 26;
ფაქსი: +995 (222) 2 16 16;
ემაილი: ეს e-mail მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისაგან, მის სანახავად თქვენ უნდა გქონდეთ ჩართული Javascript

დირექტორი - შორეული ნაოსნობის კაპიტანი თეიმურაზ ვარშანიძე

ზოგადი ინფორმაცია:
შპს ,,სსსც ეკვატორ“-მა ფუნქციონირება დაიწყო 2009 წლის 1 ოქტომბერს. დაწესებულებას გააჩნია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2009 წლის 11 აგვისტოს №299 ბრძანების შესაბამისად გაცემული საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია. ასევე საქართველოს ერთიანი ტრანსპორტის ადმინისტრაციის საზღვაო ტრანსპორტის დეპარტამენტის აღიარება მეზღვაურების მომზადებისა და გადამზადების შესახებ.


შპს ,,სსსც ეკვატორ“-ში შედის შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები:
1.  საზღვაო სკოლა (სახელობო განათლება) - სწავლების ხანგრძლივობა 1 სასწავლო წელი.
,,საქართველოს კანონის უმაღლესი განათლების შესახებ“, ,,საქართველოს კანონის მეზღვაურთა მომზადების, დიპლომირებისა და ვახტაზე დგომის შესახებ“ და საერთაშორისო კონვენციის  STCW-78/95 მოთხოვნათა შესაბამისად 2009 წლის  1 ოქტომბრიდან შპს ,,სსსც ეკვატორ“-ში დაიწყო სახელობო სწავლება შემდეგ სპეციალობებზე:
1.    მატროსი
2.    მოტორისტი
3.    შემდუღებელი
4.    ხარატი
საწყის ეტაპზე მიმდინარეობს მატროს-მოტორისტებისათვის თეორიული კურსის შესწავლა, რის შემდეგაც ჩვენი სტუდენტები გადიან 6 თვიან პრაქტიკას, აქედან 3 თვე ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში არსებულ  გემებზე. პრაქტიკის დასრულების შემდეგ სტუდენტები აბარებენ საკვალიფიკაციო გამოცდას ინგლისურ ენასა და სპეციალობაში და ღებულობენ შესაბამის მოწმობას. სწავლის დასრულების შემდეგ სტუდენტი ვალდებულია გაიროს მომზადების კურსები და აიღოს საჭირო სერთიფიკატები.

2. საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი
ცენტრი გთავაზობთ მოქმედი ქართველი და უცხოელი მეზღვაურების გადამზადებასა და სერთიფიცირებას, ცენტრში ასევე ფუნქციონირებს გადამზადების კურსები იმ მეზღვაურთათვის, ვინც 5 წელი და უფრო მეტი დროის მანძილზე ჩამოცილებული იყო საზღვაო საქმეს.


პედაგოგიური კოლექტივი:

შპს ,,სსსც ეკვატორ“-ში ლექციებს ატარებენ საზღვაო დარგის გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, კაპიტნები და უფროსი მექანიკოსები, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომ სწავლის პროცესი აკმაყოფილებდეს თანამედროვე მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.
სასწავლებელს მჭიდრო კონტაქტები გააჩნია საკრუინგო კომპანიებთან, რომლებთანაც მიმდინარეობს მოლაპარაკება წარჩინებული სტუდენტების დასასაქმებლად.

ჩვენი მიზანია მაღალკვალიფიციური საზღვაო სპეციალისტების მომზადება და დასაქმება.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ООО ,,Морской учебно-тренажерный центр Экватор“
Г. Батуми, ул. Шавшетская №29
Тел:  2 43 43; 2 26 26
Факс: 2 16 16
Mail: ეს e-mail მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისაგან, მის სანახავად თქვენ უნდა გქონდეთ ჩართული Javascript

Директор – Капитан дальнего плавания Теимураз Варшанидзе

Обшая информация:
ООО ,,Морской учебно-тренажерный центр Экватор“  начал функционировать с  1 октября 2009 года.
Учреждение имеет лицензию образовательной деятельности, выданную Министром образования, культури и спорта Аджарской Автономной республики.
Также признание подготовки  и  передготовки  моряков единой транспортной администрацией департамента Морского транспорта Грузии.

ООО ,,Морской учебно - тренажерный центр Экватор“  вхадят следующие структурные единицы:

1.    Морская школа (ремесленное образавание). Срок обучения – 1 учебный год.
Согласно Закону Грузии о высщем образовании. Закону Грузии ,,о подготовке моряков, дипломировании несение вахты“  в соответствии с требованиями Международной конвенции STCW78/95.
ООО ,,Экватор“ начал обучение по следующим специальностям:
1.    Матрос
2.    Моторист
3.    Сварщик
4.    Токар
На начальном етапе матросы и мотористы праходят теоретический курс, после чего наши студенты проходят 6 месячную практику. Из них 3 месяца на судах Батумского морского порта. После окончания практику студенты сдают квалификационный экзамен по английскому языку и специальности и получают соответствующее удостоверение.
После оканчания учебы студенты обязан пройти подготовительный курс  и  получить нужные сертификаты.

     2.  Морской учебно - тренажерный центр  ,,Экватор“  предлагает действующим грузинским и иностранным морякам переподготовку и сертифицирование, в Центре функционируют курсы переподготовки для тех, кто в течение 5 лет и более был отстранен от  морского дела.
 
Педагогическей коллектив:
В Морском учебно - тренажерный центр  ,,Экватор“  опытные и высококвалифицированные специалисты морского дела капитаны и старшие механики проводят занятия в соответствии с современными требованиями и стандартами учебного процесса.
Учебное заведение тесно сотрудничает с круинговыми компаниями, с которыми ведутся переговоры по трудоустройству лучщих студентов.

Наша цель -  подготовка  высококвалифицированных специалистов Морского транспорта и их трудоустройство.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,Maritime Training Center Equator“ Ltd.
Batumi; Shavsheti st № 29.
Tel: 2 43 43; 2 26 26.
Fax: 2 16 16
Mail: ეს e-mail მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისაგან, მის სანახავად თქვენ უნდა გქონდეთ ჩართული Javascript

Manager - Master Teimuraz Varshanidze

General information:
„Maritime Training Center Equator“ had started its function in 1st October 2009. this organization has certification according of Adjara autonomous republic minister of education, culture and sport order № 299, issued 11th august 2009. Also it has acknowledgement of Maritime Transport Department of United transport Administration of Georgia about retraining of seafarers.

„Maritime Training Center Equator“ Ltd consists following structural units:
1.    Maritime school – duration of teaching is 1 year. „Georgian low about high education“, „Georgian low about retraining and qualification and watch keeping“ and according International convention STCW 78/95 request in 1st October 2009 Maritime Training Center had started its professional teaching on following specialty:
1.    Sailor
2.    Motorman
3.    Welder
4.    Fitter 
At first part sailors and motormen are studying the theory. After that our student  have practical part which continuo 6 months. 3 months from which they have in Batumi Sea port. After finishing practice the students have exam in English language and special subjects. They get diplomas. After finishing whole course students have to pass training courses and get necessary certifications.   

2.    Maritime Training Center:
This center offers to retrain and qualification to Georgian and foreigner seafarers, also there are retraining courses for those seafarers who hadn’t work 5 or more years.

Pedagogic   body:

High qualification and  experienced lecturers, masters and Ch. Engineers conduct a lesson, who provide higher teaching standards.

MTC keep in taught with crewing companies, employment of excellent students in this crewing company is in process.

Our goal is to prepare high qualified maritime professionals.