www.saagento.ge საინფორმაციო. სარეკლამო, სააგენტო www.saagento.ge - საიტი საქმიანი ადამიანებისათვის
მთავარიჩვენს შესახებრეკლამაკონტაქტი

ვალუტის კურსიამინდის პროგნოზი

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი ბეჭდვა

ქ. ბათუმი, მახინჯაური, თბილისის გზატკეცილი N26;
9 25 25; 9 32 32;
ფაქსი: 9 28 28.
www.bntn.edu.ge


უზრუნველყავი შენი მომავალი - ისწავლე ჩვენთან!!!


ორგანიზაციის იურიდიული სახელწოდება:
,,ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი’’;
რექტორი - შორეული ნაოსნობის კაპიტანი, პროფესორი პარმენ ხვედელიძე;


ჩარიცხვა:
უმაღლეს პროფესიულ და აკადემიურ (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) საფეხურებზე - ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე;
სახელობო საფეხურზე - მისაღები გამიცდისა და გასაუბრების შედეგების საფუძველზე.
სახელობო საფეხურზე მიღება ხდება როგორც IX, ისე XII კლასის ბაზაზე.
ზოგადი ინფორმაცია:
დაწესებულებას გააჩნია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 20 მაისის N449 ბრძანების შესაბამისად გაცემული საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია N0812091 (22.05.2008)
განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის საბჭოს 2008 წლის 9 ივნისის N11/ს გადაწყვეტილებისა და N6 სხდომის ოქმის საფუძველზე, ინსტიტუტმა გაიარა აკრედიტაცია.
ინსტიტუტი არის IMO-ს (საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის) წევრი.
2003 წელს ინსტიტუტმა მიიღო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სეტიფიკატი ISO 9001:1994;
2008 წელს - ISO 9001:2000;
ამჟამად, ფლობს ISO 9001:2008-ს;
გააჩნია IQNet მენეჯმენტის სერტიფიკატი.

საზღვაო-საინჟინრო ფაკულტეტი (უმაღლესი პრფესიული განათლებისა და ბაკალავრიატის საფეხურები):

1. საზღვაო ნაოსნობა;
2. გემის ენერგეტიკული დანადგარების ექსპლუატაცია;
3. გემის ელექტრომექნიკოსი.
ლოგისტიკის ფაკულტეტი:
1. საერთაშორისო გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა.

სახელობო განათლების საფეხური:
1.მატროსი;
2. მოტორისტი;
3. შემდუღებელი;
4. გემის მზარეული;
5. გემის ზეინკალი.

საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი:
• მოქმედი ქართველი და უცხოელი მეზღვაურების გადამზადებასა და სერტიფიცირებას;
• საზღვაო სპეციალობის დაუფლების მსურველ მოქალაქეთა მომზადებას საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად;
• გარკვეული დროის მაძილზე საზღვაო საქმეს ჩამოცილებული მეზღვაურების გადამზადება და ხელახალი სერტიფიცირება.
ცენტრში სწავლის ხანგრძლივობაა:
• IX კლასის ბაზაზე - 3 წელი;
• საშუალო განათლების ბაზაზე - 1 წელი.
მეორადი პროფესიის დაუფლების მსურველთათვის მუშაობს 8 თვიანი კურსები, სადაც სწავლობენ 22 წელს გადაცილებული პირები.
რვათვიანი კურსებზე მიღება წარმოებს წელიწადში სამჯერ.

IMO-ს სტანდარტების შესაბამისად, საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრში მოქმედებს მოდელ-კურსები:
• MODEL COURSE 7. 03 - OFFICER IN CHARGE OF A NAVIGATIONAL WATCH (1999).
• MODEL COURSE 7. 04 - OFFICER IN CHARGE OF AN ENGINEERING WATCH (1999).
• MODEL COURSE 1.01 - TANKER FAMILIARIZATION (2000).
• MODEL COURSE 1.02 - SPECIALIZED TRAINING FOR OIL TANKERS (1999).
• MODEL COURSE 1.06 - SPECIALIZED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKERS (1999).
• MODEL COURSE 1.07 - RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING AND USE OF ARPA.
• MODEL COURSE 1.08 - RADAR NAVIGATION AT MANAGEMENT LEVEL RADAR, ARPA, BRIDGE TEAMWORK , SEARCH AND RESCUE.
• MODEL COURSE 1.10 - DANGEROUS, HAZARDOUS AND HARMFUL CARGOES (1999)
• MODEL COURSE 1.20 - FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING.
• MODEL COURSE 1.21- PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES (1999).
• MODEL COURSE 1. 23 - PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS
OTHER THAN FAST RESCUE BOATS (2000).
• MODEL COURSE 2.03 - ADVANCED TRAINING IN FIRE FIGHTING , COURSE + COMPENDIUM (2000).
• MODEL COURSE 2.06 - CARGO AND BALLAST HANDLING SIMULATOR.
• MODEL COURSE 3.12 - ASSESSMENT, EXAMINATION AND CERTIFICATION O SEAFARERS (VOLUME 1).
• TRAINING COURSE - BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT.
• MODEL COURSE - GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF IMO (1999).
• MARINE TRAINING EQUIPMENT (ANNEX TO) - MESS SEAFERARERS TRAINING SISTEM (MESMAT) (1999).
• MARINE TRAINING EQUIPMENT -MESS SEAFERARERS TRAINING SISTEM (1999).
• COMPREHENSIVE INDEX OF VALID TECHNICAL GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS (1998).
• DOCUMENT FOR GUIDANCE ON FISHERMENS TRAINING AND CERTIFICATION (1998).

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი აღჭურვილია
Navi-Trainer RADAR/ARPA/ECDIS Pro 3000 - სანავიგაციო საწვრთნელი სიმულატორით,
რომელიც ინტეგრირებულია შემდეგ
ტრენაჟორებთან:
• Bridge Team Simulator
(კაპიტნის ხიდურზე გუნდური მართვის სიმულატორი)
• RADAR/ARPA Module Simulator
(რადართან და არპასთან მუშაობის სიმულატორი)
• Engine Room Simulator ERS 2000/3000
(ხომალდის ძირითადი ძრავის მართვის შესწავლა)
• GMDSS Simulator TGS 410
(საზღვაო კავშირგაბმულობის სისტემების სიმულატორი)
• Liquid Cargo Handling Simulator LCHS 2000
(თხევადტვირთმზიდების (ტანკერების) სატვირთო სისტემის მართვის სიმულატორი)
ცენტრის დაპროექტება და მოწყობა თანამედროვე საწვრთნელი სისტემებით განახორციელა ინგლისურმა კომპანიამ ,,Transas Eurasia’’.

უნივერსიტეტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლია
სასწავლო-საწვრთნელი გემი ,,ელიტა’’:
• ტვირთზიდვა - 100 ტ.;
• წყალწყვა - 200 ტ.;
• სიგრძე - 24 მ.;
• სიგანე - 7 მ.;
• ცურავს საქართველოს ალმით;
• მოწყობილია სანავიგაციო ხელსაწყოებითა და მექანიზმებით.
• გემს გააჩნია 60კვმ. სასწავლო ფართი:
2 სასწავლო ოთახი, აღჭურვილი მერხებით, თვალსაჩინოებითა და ხელსაწყოებით.

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი განლაგებულია ორ - 3 და 4  სართულიან კაპიტალურ შენობებში საერთო ფართით -3358,3 კვმ. უნივერსიტეტს გააჩნია კეთილმოწყობილი საერთო საცხოვრებელი,  სასადილო, სპორტული მოედანი.


BNTU – NOT JUST EDUCATION, BUT WAY OF LIFE!
Legal title of organization:
“Batumi Navigation Teaching University”
Rector – Deep Sea Captain, Professor Parmen Khvedelidze

Web-page: www.bntu.edu.ge
Address:
26, Tbilisi highway Makhinjauri, Batumi, 600
Contact telephone numbers:
9 25 25; 9 32 32; fax: 9 28 28.

Enlistment:
• At Higher Professional and Academic (bachelor, masterclass) – according to the results of the United National Examination
• At Professional Level – according to the results of the entrance examinations and the interview.
• At Professional Level is available on the basis of the IXth and XIth forms of the secondary school

General Information:
Teaching University has the license of educational activity N0812091 (22.05.2008) under the order (# 449 , 20 May, 2008) of Georgian Education and Science Ministry
The Institute has got the accreditation, under the #6 Protocol of the meeting (#11/s, 09.07. 2008) of Accreditation Council of National Centre of Education Accreditation
The Institute is the member of the International Maritime Organization
In 2003 the University got The Quality Assurance System ISO 9001:1994 Certificate;
In 2008 the University got The Quality Assurance System ISO 9001:2000 Certificate;
In 2010 -  ISO 9001:2008;
The University has The IQNet Management Certificate.

The Batumi Navigation Teaching University announces of admission of entrants to the University:
1. Department of Marine Navigation;
2. Department of Mechanical Engineering;
3. Department of Ships Electrical Engineering;
4. Department of International Transportation.

Studies duration:
Officers – 3 and 4 years operation and management level respectively.  

Professional schools:
1. A.B. seaman;
2. Motorman;
3. Electrician;
4. Welder;
5. International Transportation (operation level).

Studies duration:
Students are admitted both on the basis of the 9 forms of schooling and secondary education.
The period of education is 3 years and 1 year respectively.


International Maritime Training Centre
• Offers the training with certification for the acting Georgian and foreign seamen;
• Maritime specialization according to international requirements;
• Retraining with a certification for temporarily non acting seamen

with the following duration of studies:
• 3 years on the basis of the IXth form of secondary school;
• 1 year on the basis of the secondary education

There are also 8-months courses for additional profession, with the course of studies for people aged after 22.
Enlistment at 8-months courses is conducted three times a year
The following IMO Standard Model Courses Programmes recognized by Georgian Maritime Transport Administration are conducted at the International Maritime Training Centre
• MODEL COURSE 7. 03 - OFFICER IN CHARGE OF A NAVIGATIONAL WATCH (1999).
• MODEL COURSE 7. 04 - OFFICER IN CHARGE OF ENGINEERING WATCHES (1999).
• MODEL COURSE 1.01 - TANKER FAMILIARIZATION (2000).
• MODEL COURSE 1.02 - SPECIALIZED TRAINING FOR OIL TANKERS (1999).
• MODEL COURSE 1.06 - SPECIALIZED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKERS (1999).
• MODEL COURSE 1.07 - RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING AND USE OF ARPA.
• MODEL COURSE 1.08 - RADAR NAVIGATION AT MANAGEMENT LEVEL RADAR, ARPA, BRIDGE TEAMWORK , SEARCH AND RESCUE.
• MODEL COURSE 1.10 - DANGEROUS, HAZARDOUS AND HARMFUL CARGOES (1999)
• MODEL COURSE 1.20 - FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING.
• MODEL COURSE 1.21- PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES (1999).
• MODEL COURSE 1. 23 - PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS
OTHER THAN FAST RESCUE BOATS (2000).
• MODEL COURSE 2.03 - ADVANCED TRAINING IN FIRE FIGHTING, COURSE + COMPENDIUM (2000).
• MODEL COURSE 2.06 - CARGO AND BALLAST HANDLING SIMULATOR.
• MODEL COURSE 3.12 - ASSESSMENT, EXAMINATION AND CERTIFICATION O SEAFARERS (VOLUME 1).
• TRAINING COURSE - BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT.
• MODEL COURSE - GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF IMO (1999).
• MARINE TRAINING EQUIPMENT (ANNEX TO) - MESS SEAFERARERS TRAINING SISTEM (MESMAT) (1999).
• MARINE TRAINING EQUIPMENT -MESS SEAFERARERS TRAINING SYSTEM (1999).
• COMPREHENSIVE INDEX OF VALID TECHNICAL GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS (1998).
• DOCUMENT FOR GUIDANCE ON FISHERMENS TRAINING AND CERTIFICATION (1998).

Batumi Navigational Teaching University  is equipped with:
Navi-Trainer RADAR/ARPA/ECDIS Pro 3000, integrated with the following simulators:
• Bridge Team Simulator;
• RADAR/ARPA Module Simulator;
• Engine Room Simulator ERS 2000/3000;
• GMDSS Simulator TGS 410;
• Liquid Cargo Handling Simulator LCHS 2000.

The Training Centre was projected and fitted with the modern training systems by the English Company ‘’Transas Eurasia’’
One of the key education – training elements of the Institute is the Training Ship “Elita”:
• Deadweight - 100 t;
• Displacement - 200 t;
• Length overall - 24 m;
• Beam - 7 m;
• Sails under Georgian Flag
• Equipped with the navigational facilities and mechanisms.
The ship has 60m2 educational space:
• 2 training rooms, equipped with the desks and educational facilities
The University occupies two 3 and 4 storied building with the total area of 3358,3 m2


Юридическое название организации:
«Батумский Учебный Университет Навигации»;
Ректор – капитан дальнего плавания, профессор Пармен Хведелидзе;
Веб-страница: www.bntu.edu.ge
Адрес:
6000, Батуми, Mахинджаури, тбилисское шоссе N26;
Телефоны:
9 25 25; 9 32 32;
факс -
9 28 28.

Поступление:
На ступени высшего профессионального и академического (бакалавриат, магистратура) образования - по результатам Единого Национального Экзамена;
На ремесленную ступень – по результатам экзамена и собеседования.
(Приём осуществляется на базе как IX, так и XII классов.)

Общая информация:
Институт является одним из трёх акредитованных высших учебных заведений в Аджарии (9.06.2008, прот. №11/с), который владеет лицензией на образовательную деятельность №0812091 (22.05.2008);
Обладает международным сертификатом системы менеджмента качества ISO 9001:2008;
Владеет сертификатом IQNet менеджмента.

Батумский Учебный Университет Навигации объявляет прием:       
На следующие специальности      
1.
а) Морское судовождение;
б) Эксплуатация судовых энергетических установок;
в) Организация и управление  международными перевозками.
Срок обучения  -  4 года
Выпускникам присуждается степень бакалавра инженерии.
Выпускники имеют возможность продолжить учебу в магистратуре (срок обучения – 2 года, квалификация – магистр инженерии).  

2.
а)  Морское судовождение;
б) Эксплуатация судовых энергетических установок;
в) Организация и управление  международными перевозками;
г) Судовой электромеханик.
Срок обучения  -  3 года

Выпускнику присуждается квалификация дипломированного специалиста.
3.    
а) Матрос;
б) Судовой моторист;
в) Оператор по международным перевозкам (срок обуч. – 2 г.);
г) Судовой Электрик;
д) Судовой повар;
е) Корабельный сварщик.
Срок обучения – 1 год на базе законченного среднего образования, 3 года – на базе незаконченного среднего образования.

Международный Центр Морской Подготовки:
• Переподготовка и сертифицирование действующих грузинских и зарубежных моряков;
• Подготовка граждан желающих овладеть морским делом, в соответствии с международными требованиями;
• Переподготовка и сертифицирование моряков, не имеющих морскую практику на протяжении последних нескольких лет.

Продолжительность обучения в центре:
• На базе IX класса - 3 года;
• На базе среднего образования - 1 год.
Для желающих овладеть второй профессией действуют 8 месячные курсы, на которые принимаются лица, достигшие 22 лет. Приём на курсы осуществляется три раза в год.

В соответствии со стандартами IMO, в международном центре морской подготовки действуют MODEL COURS программы:
• MODEL COURSE 7. 03 - OFFICER IN CHARGE OF A NAVIGATIONAL WATCH (1999).
• MODEL COURSE 7. 04 - OFFICER IN CHARGE OF AN ENGINEERING WATCH (1999).
• MODEL COURSE 1.01 - TANKER FAMILIARIZATION (2000).
• MODEL COURSE 1.02 - SPECIALIZED TRAINING FOR OIL TANKERS (1999).
• MODEL COURSE 1.06 - SPECIALIZED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKERS (1999).
• MODEL COURSE 1.07 - RADAR NAVIGATION, RADAR PLOTTING AND USE OF ARPA.
• MODEL COURSE 1.08 - RADAR NAVIGATION AT MANAGEMENT LEVEL RADAR, ARPA, BRIDGE TEAMWORK , SEARCH AND RESCUE.
• MODEL COURSE 1.10 - DANGEROUS, HAZARDOUS AND HARMFUL CARGOES (1999)
• MODEL COURSE 1.20 - FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING.
• MODEL COURSE 1.21- PERSONAL SAFETY AND SOCIAL RESPONSIBILITIES (1999).
• MODEL COURSE 1. 23 - PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS
OTHER THAN FAST RESCUE BOATS (2000).
• MODEL COURSE 2.03 - ADVANCED TRAINING IN FIRE FIGHTING , COURSE + COMPENDIUM (2000).
• MODEL COURSE 2.06 - CARGO AND BALLAST HANDLING SIMULATOR.
• MODEL COURSE 3.12 - ASSESSMENT, EXAMINATION AND CERTIFICATION O SEAFARERS (VOLUME 1).
• TRAINING COURSE - BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT.
• MODEL COURSE - GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF IMO (1999).
• MARINE TRAINING EQUIPMENT (ANNEX TO) - MESS SEAFERARERS TRAINING SISTEM (MESMAT) (1999).
• MARINE TRAINING EQUIPMENT -MESS SEAFERARERS TRAINING SISTEM (1999).
• COMPREHENSIVE INDEX OF VALID TECHNICAL GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS (1998).
• DOCUMENT FOR GUIDANCE ON FISHERMENS TRAINING AND CERTIFICATION (1998).

БУУ Н оснащён:
Навигационным симулятором - Navi-Trainer RADAR/ARPA/ECDIS Pro 3000,
который состоит из 5 тренажёров:
• Bridge Team Simulator;
• RADAR/ARPA Module Simulator;
• Engine Room Simulator ERS 2000/3000;
• GMDSS Simulator TGS 410;
• Liquid Cargo Handling Simulator LCHS 2000.

Центр спроектирован и оснащён английской компанией ,,Transas Eurasia’’.
Одним из важнейших составляющих учебного процесса в институте является
учебно-тренировочное судно «Элита»:
• грузоподъемность - 100 т.;
• водоизмещение - 200 т.;
• длина - 24 м.;
• ширина - 7 м.;
• ходит под грузинским флагом;
• оснащён навигационными оборудованиями и механизмами;
• на судне обустроено 60 квм. учебной площади:
2 учебные комнаты, оснащенные партами, наглядными пособиями и оборудованиями.

 


ფირნიშები

» პოპულარული სტატიები

» ბოლო სიახლეები

Copiright © 2009 - 2019